INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO UŽIVATELE PORTÁLU apartmany-petruska.cz

Vážení zákazníci a obchodní partneři,


dokument, který právě čtete obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.


Informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Zákonem o ochraně osobních údajů Zákona 110/2019 Sb a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)
Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako Správce osobních údajů povinni poskytnout.
V tomto memorandu se Vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom Vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:


1. Kdo je správcem osobních údajů?

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

4. Jak byly osobní údaje získány?

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

9. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

10. Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?


1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ARGUN s.r.o. IČ 27399478 se sídlem Jana Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové IČ 27399478, veden pod spisovou značkou C 31485/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@argun.cz.


2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce zpracovává osobní údaje k:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je např. z administrativních nebo jiných důvodů souvisejících s naším obchodním vztahem.

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje v souvislosti s administrativním řízením smluvních vztahů, prověření klienta a řízení rizik, kontrolou, zda smluvní partner není nespolehlivým plátcem DPH, pojištěním pohledávek, hodnocením dodavatelů, prováděním platebních operací. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 10 let.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává Správce následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikační číslo;
b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u Správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;
d) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
f) geolokalizační informace – informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze Zákona č. 192/2021 Sb. měnící zákon č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli Správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: externí účetní firma, externí provozovatel webových stránek se zabezpečením formulářů formou SSL a hotelový software – BetterHotel, se kterými jsme uzavřeli Zpracovatelské smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

9. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, avšak je to možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování.

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to pro každý jednotlivý účel. Souhlas můžete odvolat emailem na info@argun.cz

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti ARGUN, a.s., máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku.

Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@argun.cz

10. Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?

Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás, jakožto subjekty údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto oznámení i na našich internetových stránkách https://apartmany-petruska.cz/

 

Informace aktualizovány 6.6.2024