Obchodní zásady

I. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí: Provozovatelem – Správcem je ARGUN s.r.o.

• Osobními údaji jsou jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, datum narození, informace o dosažení věku 16 let

 

Provozovatel ubytovacího zařízení ARGUN s.r.o. IČ 27399478 jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

• v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s rezervací a objednávkou služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

• za účelem/účely uvedenými níže v čl. II. 

 

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

• Zákon o ochraně osobních údajů Zákona 110/2019 Sb.

• Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 192/2021 Sb. měnící zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy,

• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 

a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

– osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;
– marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

 

b. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);

– daňový doklad bude uchován 5-10 let dle druhu od ukončení smlouvy za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem

– plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a službách a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 3 let ode dne uplynutí doby na zboží nebo službu.
– předávání osobních údajů subjektů, jedná-li se o cizince, cizinecké policii dle zákona č. 222/2017 Sb. Provozovatel je povinen evidovat údaje o pobytu cizince po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
– vzhledem k plnění povinností v souvislosti se zákonem 565/1990 Sb. o místních poplatcích je Provozovatel povinen evidovat dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu či bydliště a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby. Tyto údaje jsou evidovány v ubytovací knize po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

 

c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

i. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží nebo službu a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.


d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;

i. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.
ii. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.
iii. Zasílání obchodních sdělení třetími stranami: jedná o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly osobní údaje Účastníků předány na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o společnosti ARGUN s r.o. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka)


III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování 

 

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. 

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. 

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
Obchodní Zásady https://apartmany-petruska.cz/
4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby rezervačního oddělení, registrace nového zákazníka. 

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. 

7. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy na serveru společnosti ARGUN s.r.o. 

8. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společností Google LLC a PrestaShop na jeho zařízení. 

 

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním


1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese info@argun.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).


2. Účastník má dále právo:

• požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

• na opravu poskytnutých Osobních údajů;

• na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

• na omezení zpracování Osobních údajů;

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


3. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů


4. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav´


5. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


6. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo


7. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.


8. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.


9. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.“ 

 

Domníváte-li se, že Vaše práva jsou porušována, jste oprávněni zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 

 

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

3. Tyto Zásady nabývají, aktualizace, účinnosti dnem 6.6.2024 

 

4. Provozovatel provozuje zabezpečovací systém – nahodilé zpracování za účelem ochrany svého majetku a zajištění bezpečnosti